top


A Kossuth Lajos Tudományegyetemen a 90-es évek elején jött létre gazdaságtudományi képzés. 2000-ben a debreceni egyetemek integrációjával egy időben megalakult a Közgazdaságtudományi Kar, s vele együtt kezdődött a doktori program. Ebből a programból fejlődött ki a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolája.

A Közgazdaságtudományi Doktori Iskola keretein belül jelenleg egy doktori program működik Versenyképesség, globalizáció és regionalitás címmel. A doktori program témája a világgazdaság és az üzleti élet folyamatainak, ezen belül kiemelt figyelemmel szűkebb régiónk, Közép-Kelet-Európa és Magyarország gazdasági, üzleti folyamatainak vizsgálata, a (regionális) gazdasági fejlődést meghatározó tényezők elemzése. A fenti folyamatok magyarázatát a címében is jelölt három nagy témakör köré csoportosítva igyekszik a doktori program megragadni: azaz a globális folyamatok legfontosabb sajátosságainak, a vállalati versenyképesség legfontosabb összetevőinek és a regionális fejlesztéspolitika legfontosabb tényezőinek feltárásával.

A doktori program célja tehát az, hogy olyan szakembereket, kutatókat képezzen, akik a világgazdaság, a nemzetközi üzleti élet tendenciáinak, valamint Közép-Kelet-Európa regionális fejlődésének kutatásában magas szintű tudományos jártassággal rendelkeznek, ismerik ennek szakirodalmát és módszereit, képesek e tudományterület új eredményekkel gazdagító művelésére és önálló kutatására. Ennek megfelelően a program elsősorban azoknak szól, akiket a mai világgazdasági fejlődés tendenciái és ennek regionális, hazai hatásai érdekelnek, akik e tendenciák elemzése alapján a gazdaság különböző szféráiban képesek a gazdasági alkalmazkodás, az üzleti tevékenység fejlesztésének elemeit feltárni, megfogalmazni.

Az iskola korábbi és jelenlegi vezetői (Szabó Katalin, Csaba László, Makó Csaba, Szanyi Miklós) a programban résztvevő többi oktatóval-kutatóval együtt a tartalmi működésre, azaz a tudományos képzés „professzionalizálódására” helyezték a hangsúlyt. Ennek eredményeképpen az iskola magas színvonalú munkát végzett és rövid idő alatt országos ismertséget ért el.

Az iskola vezetői, oktatói és témavezetői a kezdetektől fontosnak tekintették a magas szakmai színvonalat, és ennek érdekében kiemelt figyelmet kapott a minőségbiztosítás ügye. A Doktori Iskola minőségbiztosítási tervében lefektetett elvek megvalósítása egyszerre járul hozzá a tudományos-oktatói munka szakmai színvonalának folyamatosan emeléséhez és a szakmai koherencia javításához. Ezek között a legfontosabbak: minőségi követelmények a felvételkor, új kurzusok kifejlesztése, a tárgyak tartalmának folyamatos megújítása, a doktoranduszok hazai és külföldi tapasztalatszerzésének ösztönzése, a hallgatók tanulmányi-tudományos munkájának értékelése a Kutatási Fórumokon, publikációs követelmények, a disszertációk értékelésére a tématerület neves hazai szakembereinek bevonása, az oktatók és témavezetők rendszeres beszámoltatása, a fokozatot szerzettek nyomon követése.

Természetes módon, az iskola éretté válásával szükségessé vált a szakmai-kutatási munka kereteit is változtatni. Ennek jegyében az iskola szakmai műhelyeket alakított, amelyek egy-egy terület elmélyültebb művelését segítik. Ezek a következők:

  • Intézményi és nemzetközi közgazdaságtani műhely (vezető: Dr. Szanyi Miklós, egyetemi tanár)
  • Üzleti tudományok műhely (vezető: Dr. Polónyi István, egyetemi tanár)
  • Ökonometriai kutatóműhely (Vezető: Dr. Kormos János, egyetemi tanár)

A fenti műhelyek szoros szakmai együttműködést és egymás munkájának kiegészítését valósítják meg. Az első két műhely a közgazdaságtani, illetve az üzleti tudományokat érintő kutatásokat koordinálja és teremt kommunikációt a közel álló területeken működő oktatók-témavezetők és doktoranduszok között. Az ökonometriai műhely szerepe kettős. Egyrészt, teret ad a matematikai modelleket és az ökonometriai vizsgálatot előtérbe helyező kutatásoknak, másrészt, támogatja a másik két műhelyben folyó munkát azáltal, hogy módszertani hátteret és segítséget nyújt, hisz mindhárom műhelyben a kutatások alapját képezik a közgazdasági modellezésben alkalmazott módszertani-ökonometria eszközök.

A doktori iskola – túl azon, hogy hallgatói között több régión kívüli hallgató is van és volt – döntően a Kar legtehetségesebb végzettjeit képzi tovább, de befogadja a régió főiskoláinak tudományos minősítésre törekvő oktatótóit, s így meghatározó szerepe van a Kar és a régióbeli főiskolák fiatal oktatóinak tudományos képzésében.

A doktori iskola működésének anyagi és szervezési háttere a Karon belül biztosított, a kiszolgáló infrastruktúra (informatikai rendszer, könyvtár, tanulmányi ügyintézés) megfelelően működik.

 

 

Elérhetőség:

 

Lázár Tímea – doktori titkár (általános információk, tanulmányokkal, órarenddel, képzéssel kapcsolatos ügyek, doktori rendezvények,NEPTUN-rendszerrel kapcsolatos kérdések, beiratkozással/regisztrációval, leckekönyvvel kapcsolatos problémák, képzési költséggel, képzési költség befizetésével kapcsolatos kérdések )

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet , 52-416-580/77041, Fax: 52-419-728, iroda: C/13

 

Hatvani Tímea – tanulmányi ügyintéző (diákigazolvány-ügyintézés)

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet , 52-416-580/77031, iroda: A/18

 

 

bottom